Veelal wordt een team door  een grotendeels onbewust aanwezige onderstroom belemmerd om door te groeien van ‘good to great’. Onze  aanpak is er op gericht om een dergelijke onderstroom boven tafel te krijgen en teams te faciliteren in het leren voeren van een betekenisvolle dialoog hierover.

Het draait daarbij om de verbinding tussen de binnen- en buitenwereld in termen van drijfveren-dromen-durven-denken & doen.

Wat is het resultaat van teamontwikkeling?

Het ontwikkeltraject voor team :

 • brengt op individueel en teamniveau de drijfveren hiërarchie in beeld;
 • maakt de daar uit voortvloeiende waardenspanningen bespreekbaar;
 • geeft inzicht in en daardoor meer begrip voor elkaars natuurlijke patroon van WAARNEMEN – DENKEN – VOELEN – WILLEN – DOEN
 • leert teamleden onderscheid maken tussen FLOW en WEERSTAND en het mijn & dijn in dat kader;
 • leert teamleden zichzelf en elkaar op 4 niveaus waar te nemen (lichaamstaal, ratio, emotie en betekenis leren geven aan innerlijke / onderlinge spanningen) en daarbij a.d.h.v. dagelijkse praktijkvoorbeelden expliciet stil te staan;
 • leert het directieteam onderlinge verschillen te herkennen, waarderen en benutten en gaat er toe leiden dat het directieteam momenten van innerlijke en onderlinge weerstand (h)erkent en benut als kansen voor groei en ontwikkeling op zowel individueel als teamniveau;
 • leert het team in de dagelijkse praktijk te sturen op zowel werk- als ontwikkelprestaties;
 • coacht teamleden in transformationele leiderschapscompetenties (visie, inspireren, stimuleren en (team)coachen) en het daaruit voortvloeiende voorbeeldgedrag naar de rest van de organisatie.

Aanpak en werkwijze

In onze aanpak en werkwijze staan de volgende aspecten centraal:

 • kenmerken van high performing professionals, teams en organisatie
 • verbinding tussen de binnen- en buitenwereld in termen van drijfveren-dromen-durven-denken & doen en het adresseren van innerlijke en onderlinge weerstand als kansen voor individuele en collectieve groei
 • team- en organisatieontwikkeling draait om bewustwording en –zijn
 • we maken bewust onderscheid tussen ‘veranderprocessen van boven- & buitenaf ’ en ‘groei van binnenuit’ en hanteren  dan ook als vanzelf een procesgerichte aanpak van dit type ontwikkelvraagstukken
 • action learning in het dagelijkse ritme van de business o.b.v. RE- & PRE-view
 • commitment X performance = groei van individu, team en organisatie, waarbij GROEI staat voor  Gezamenlijk Realiseren we Onze Eigen Identiteit

High performing professionals, teams en organisaties kenmerken zich door een toenemend vanzelfsprekend samenspel tussen een aantal harde en zachte factoren, die hieronder schematisch staan weergegeven.

 

Het draait daarbij om de verbinding tussen de binnen- en buitenwereld in termen van drijfveren-dromen-durven-denken & doen.

 

 

Het is belangrijk dat een team tijdens professioneel gefaciliteerde bijeenkomsten in een sfeer van veiligheid en vertrouwen leert om de bestaande mix van innerlijke en onderlinge verbinding en weerstand te gaan (h)erkennen als een kans voor individuele en collectieve groei. Team- en organisatieontwikkeling draait om bewustwording en –zijn op een dieper niveau.

We benaderen team- & organisatie ontwikkeling als een proces van co-creatie en co-makership. De hoogst verantwoordelijke lijnmanager en opdrachtgever wordt in dat verband beschouwd als de kapitein van het schip. De HR- verantwoordelijkheid verzorgt als stuurman de 1e lijn ondersteuning van het team. Wij zien onszelf als de loods, die 2e lijn ondersteuning biedt door wanneer nodig en gewenst aan boord te stappen teneinde bijeenkomsten in het kader van het ontwikkelingsproces te faciliteren.

RE-view staat letterlijk voor terugblikken op het proces van de afgelopen periode door te Reflecteren op je eigen rol en relaties en de bereikte werk- en ontwikkelresultaten te Evalueren.

 

Het resultaat van een RE- & PRE-view moment is een update van het dynamische (team en/of individueel) action learning plan voor de komende periode. Op die manier formuleert eenieder hoe de gerealiseerde succeservaringen te borgen en hoe concrete voornemens om de recente leermomenten in de komende periode effectiever aan te gaan pakken. Ook worden directieleden elkaars buddies in een het dynamische action learning proces.

Terugkerende stappen in een teamontwikkelproces

In een teamontwikkelproces onderscheiden we de volgende stappen:

 1. teamselfassesment, waaronder het op internet  invullen van de RealDrives vragenlijst
 2. de startbijeenkomst, waarin de filosofie uiteen wordt gezet en de uitslagen worden teruggekoppeld
 3. workshop ‘ kleur bekennen’, waar ieder teamlid zichzelf presenteert a.d.h.v. foto’s en het eigen RealDrives profiel in de context van het team interpreteert. Hierover wordt een dialoog gevoerd en ontvangt het betreffende teamlid complimenten en kritische noten. Een buddy maakt een verslag en adviseert bij de uitwerking van het Individuele Ontwikkel Plan
 4. eerste RE- & PRE-view-workshop, waarin elk teamlid diens IOP en de eerste succeservaringen en leermomenten presenteert en de buddy een symbolisch cadeau overhandig ter stimulering om met volle kracht op dit ontwikkelpad door te gaan
 5. workshop ‘de beeldenstorm’. Het team voert een visuele dialoog over nachtmerries (knelpunten in het hier & nu) en dromen (over hoe anders het zou kunnen zijn als we durven…..’) De uitkomst van deze beeldenstorm wordt op indringende wijze verwerkt met beide hersenhelften. De workshop resulteert in een systeem model met oorzaken en in stand houdende factoren en een of meer creatieve storyboards over de gezamenlijke ontdekkingsreis.
 6. workshop teamstatuut en Team Ontwikkel Plan (TOP). Het resultaat van de vorige stap wordt concreet uitgewerkt in een Teamstatuut (missie, visie, kernwaarden) en TOP (aanwezige en te ontwikkelen kwaliteiten, oud & nieuw gedrag en de inrichting en besturing van binnen- en buitenwereld).
 7. RE- & PRE-view-workshops, waarin naast de IOP’s ook wordt stil gestaan bij succeservaringen en leermomenten vanuit het TOP. Deze worden periodiek (eens per kwartaal) herhaald totdat het sturen op individuele en collectieve werk- en ontwikkelprestaties een integraal onderdeel is geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Klik hier voor video-impressies en projectreferenties van maatwerktrajecten, die ik heb verzorgd voor de teams van: