Professionaliseren van personeelsbeleid bij advocatenkantoor

Aanleiding

Het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan kantoor is hard gegroeid. De besturing en de werkprocessen die goed passen bij een klein kantoor, dienen geprofessionaliseerd te worden. Dit geldt o.a. voor het werven, begeleiden en beoordelen van de medewerkers. Hoe geven we, in lijn met de omvang en cultuur van ons kantoor, adequate aandacht aan coaching en begeleiding van onze medewerkers? Hoe zorgen we er voor dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor groei en ontwikkeling, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen of te verzanden in bureaucratie? Ook voor ons personeelsbeleid dienen de KVdL-kernwaarden “care, ambition, quality & fun” het fundament te vormen.

Vraag

Professionaliseer ons beleid en de werkprocessen voor het Human Talent Management. Doe dit in lijn met de gewenste cultuur van ons kantoor.

Onze uitgangspunten:

 • De maatschap expliciteert haar verwachtingen over prestaties en ontwikkeling van haar medewerkers.
 • De organisatie schept voorwaarden voor excellente werk- en ontwikkelprestaties.
 • Elke medewerker staat aan het stuur van zijn eigen prestaties en loopbaan.
 • Vennoten doen mee aan dit project en tonen voorbeeldgedrag.
 • Het Human Talent Management vormt een integraal onderdeel van de jaarlijkse planning- & controlcyclus.
 • Aspecten van het Human Talent Management-beleid worden onderdeel van de managementrapportages.

Resultaten

Het Dagelijks Bestuur stelt met behulp van de Balanced Scorecard-techniek een jaarplan op met daarin expliciete doelen en acties t.a.v. financiën, klanten, processen en innovatie. Binnen die kaders stellen secties en stafafdelingen hun eigen jaarplan op. Deze plannen zijn het uitgangspunt voor het individuele jaarplan van elke medewerker. De individuele jaarplannen vormen de basis voor de jaarlijkse personeelscyclus. Daarin voert elke medewerker aan het begin van het jaar een plannings-, halverwege een voortgangs- en aan het einde een beoordelingsgesprek met diens persoonlijke coach.

Ten behoeve van de jaarcyclus zijn de volgende zaken ontwikkeld en beschikbaar:

 • Standaard jaarplannen t.b.v. secties en stafafdelingen.
 • Het formuleren van strategisch personeelsbeleid ‘Ondernemen met Talent’, waarin de processen in-, door- en uitstroom van medewerkers zijn gedefinieerd.
 • Het KVdL-rollenhuis, waarin elke rol binnen de organisatie is beschreven. O.a. in termen van prestatie-indicatoren en de benodigde competenties.
 • Ter ondersteuning van de begeleiding en beoordeling een maatwerk competentietaal, waarin voor het kantoor specifieke gedragsvoorbeelden en ontwikkeltips zijn ontwikkeld.
 • Voor hetzelfde doel: professionele personeels-instrumenten (90 en 360 graden feedback; formats voor de verslaglegging van de formele gesprekken).
 • Ter ondersteuning van de interne coaches een training Coachingsvaardigheden.
 • Intervisie en externe coaching en begeleiding.