(Her) ontwerp Essent Career Development Programma + ontwikkeling Persoonlijk Strategie Programma

Impressie van deelnemers:

Aanleiding

Het Essent Career Development Programma (ECDP) is een programma dat zich richt op doorstromend talent binnen de organisatie Essent. De deelnemers worden gedurende het programma begeleid in het managen van hun eigen loopbaan en het maken van gefundeerde keuzes omtrent hun loopbaanrichting en de daarbij behorende persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Vraag

Het Loopbaan Development Programma bestaat uit een individueel en een gezamenlijk ontwikkeltraject. Er is totaal geen sprake van integratie tussen deze trajecten. Herontwerp daarom voor ons een geïntegreerd MD-programma waarin:

  • De deelnemers in het het z.g. ‘Personal Strategy Program’ het principe van zelfsturing adopteren, hun persoonlijke ontwikkeling delen met de andere deelnemers en een loopbaanstrategie ontwikkelen;
  • Het programma een sterk vitaliserend effect heeft op de deelnemers: sterke punten worden uitgebouwd en men leert omgaan met zwaktes;
  • De projectopdrachten in het ‘Business Strategy Program’ verbonden worden aan de businessdoelen van Essent;
  • De deelnemers blijvend gebruik gaan maken van het netwerk dat tijdens het LDP wordt opgebouwd.

Aanpak & uitgangspunten

  • Het ECDP is vraaggestuurd in plaats van aanbodgedreven.
  • Het ECDP is gebaseerd op co-makership tussen deelnemer, divisiemanagement, de P&O-holding en externe leveranciers.
  • De basis voor het ECDP is een integratie van leren en werken.
  • Vitaliteit als resultaat van het ECDP komt voort uit: authenticiteit, congruentie, intrinsieke motivatie, helderheid over waar organisatie en deelnemer staan en naar toe op weg zijn.
  • De persoonlijke diagnose bij de start van het LDP is gericht op het ontwikkelingsperspectief. De uitkomst van het ECDP is het meest vitaliserende loopbaanperspectief binnen Essent op basis van aangetoonde talenten, toegevoegde waarde en ambities van deelnemers.
  • De uitkomst van het ECDP leidt tot meetbare resultaten die de uitgesproken verwachtingen bij aanvang, zowel tijdens als achteraf overtreffen.

Resultaten

Het herontwerp van het ECDP is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten.

Over het ontwerp van het Personal Strategy Program (PSP): Vitaliteit is het resultaat van zich volledig geschikt voelen voor een functie. Drie positieve gevoelens zijn hiervoor nodig: zich competent voelen, plezier in het werk en optimale overeenstemming van werk en waarden.

DE DOELGROEP
De deelnemers zijn in een levensfase die om herbezinning vraagt:
– De volwassene bevestigt voor de laatste keer zijn onafhankelijkheid (Becoming One’s Own Man/Woman, het z.g. BOOM effect).
– Het is de fase waarin deelnemers volledig op eigen kracht verder kunnen gaan waardoor nieuwe hoogten bereikt kunnen worden.
– Ook is in deze fase de balans werk/privé belangrijk geworden. Deze fase vraagt daardoor om herbezinning op de loopbaan.

HET DOEL
Aan het eind van het PSP heeft de deelnemer zicht op eigen kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, energiehuishouding en balans werk/privé op basis waarvan hij keuzes kan maken ten aanzien van ontwikkelingsbehoeften op korte en langere termijn.

DE STRUCTUUR
Het PSP bestaat uit een gemeenschappelijke en een individuele route. De individuele route is vooral bedoeld om in optimale vertrouwelijkheid persoonlijke thema’s te onderzoeken in gesprekken met een coach. De gemeenschappelijke route geeft deelnemers de gelegenheid elkaar te spiegelen en van zinvolle feedback te voorzien.

DE INSTRUMENTEN
– Een ontwikkel-assessment op basis van 3 mogelijke loopbaanpaden: Specialist, Manager van een Specialisme en General Manager.
– Verschillende diagnose-instrumenten waarbij de deelnemer zichzelf op (inter)actieve wijze (selfassessment) onderzoekt.
– Alleen daar waar het gaat om het in kaart brengen van meer stabiele factoren, zoals persoonlijkheid, wordt van een test gebruik gemaakt.

DE VERWERKING
Bevindingen en plannen leggen de deelnemers vast in:
– Persoonlijk Statuut: waarin hij zijn missie, identiteit, competenties en drijfveren beschrijft.
– Portfolio/logboek: wat is mijn werkervaring, wat voegt het LDP hieraan toe en wat zijn de onderlinge verbanden?
– Persoonlijk ontwikkelingsplan: hierin legt de deelnemer zijn ontwikkelingsplan vast.

Aan het einde van het PSP geeft iedere deelnemer in de groep a.d.h.v. een drieluik een presentatie van zijn/haar ontwikkelingsplan (zie de foto).