Een individueel loopbaancoachingstraject kent dezelfde opzet als het Persoonlijk Strategie Programma. Het verschil is dat het op individuele basis wordt doorlopen. In een loopbaancoachingstraject wordt een coachee uitgedaagd om vier vragen voor zichzelf te beantwoorden:

 1. Waar kom ik vandaan?
 2. Waar sta ik nu?
 3. Waar ga ik naartoe?
 4. Hoe ga ik daar komen?

Deze vragen dienen uiteindelijk te leiden tot het beantwoorden van de volgende kernvragen:

 • Waar ben ik in mijn leven en loopbaan in essentie op uit?
 • Waar ben ik in mijn volgende loopbaanstap concreet op uit?
 • Hoe dien ik mijzelf te ontwikkelen om dat te bereiken?

Het traject kent twee hoofdfasen:

 1. Analyse Fase

In de eerste Analyse Fase maakt de coachee een pas op de professionele plaats voor een diepgaande terugblik op en analyse van het persoonlijke, professionele verleden dat hem/haar gebracht heeft tot de positie en het niveau waar hij/zij op dat moment in het professionele leven en binnen zijn huidige organisatie staat. Na de Kick-Off bijeenkomst wordt dit deel van de Analyse Fase gefaciliteerd middels een aantal diepgaande coaching gesprekken. Daarin wordt ook onderzocht langs welke weg en door welke omstandigheden en karaktertrekken men geworden is tot de persoon/professional die men nu is.

 • Mede op basis van eigen notities én van een tweetal tests (RealDrives en 360-graden feedback) wordt de huidige (be-) leefwereld van de coachee in kaart gebracht en wordt geanalyseerd waar men sterke en minder sterke competenties heeft en hoe deze naar een hoger plan ontwikkeld kunnen worden.
 • Uiteindelijk wordt een verkenning gemaakt van waar de coachee over enkele jaren in het persoonlijk/professionele leven kan en wil staan en hoe hij/zij daar kan komen: wat moet men daarvoor gaan laten, gaan doen en blijven doen en wat en wie heeft men verder nodig voor die ontwikkeling.
 • Op basis van deze verkenning van het verleden, heden en de toekomst van de deelnemer zal hij/zij het resultaat van het ontdekkingsproces verwerken tot een in Drieluik, dat aan een aantal stakeholders wordt gepresenteerd.
 • De Analyse Fase resulteert in een eerste versie van het Persoonlijke Ontwikkel Portfolio (POP) waarin alle ervaringen en inzichten uit de eerste fase worden verwoord en dat wordt besproken met de leidinggevende, alvorens het als leidend ontwikkeldocument gaat gelden in de Action Learning fase

2.     Action Learning Fase.

In het tweede deel van het programma zullen coachees op basis van concrete Action Learning ervaringen:

 • De inzichten, ambities en plannen zoals verwoord in het POP in de praktijk van hun dagelijkse werk tot ontwikkeling gaan brengen.
 • Zij zullen in die ontwikkeling middels intervisie ondersteund worden door feedback van  mededeelnemers en hun coach. Daarvoor zijn een tweetal Review-Preview Action Learning bijeenkomsten gepland.

Aan het einde van de Action Learning Fase heeft de coachee:

 • Leerervaringen verwerkt in een definitief Persoonlijk Ontwikkel Portfolio, waarin zij de grondslag leggen voor de persoonlijk/professionele ontwikkeling in de periode van enkele jaren ná het loopbaantraject
 • Ook maakt de coachee een Evaluatieverslag maken van het ontwikkeltraject zoals  dat doorlopen is. Portfolio en evaluatie wordt vervolgens  gevalideerd door de coach (Procesverslag), waarop in een afsluitende bespreking de coachen zijn/haar bevindingen aan de leidinggevende zal presenteren.
 • Aan het einde van het traject ligt er een stevig gefundeerd ambitie- en ontwikkelplan klaar voor het zetten van de eerstvolgende stappen in de verdere professionele loopbaan.