In onze coachingstrajecten faciliteren wij individuele professionals, teams en organisaties bij het beantwoorden van de volgende vragen …

Missie

 • Waar zijn wij in essentie op uit?

Visie & strategie

 • Wie willen wij zijn en waarheen willen wij ons de komende jaren ontwikkelen?
 • Hoe regisseren en monitoren we het proces van presteren en leren?
 • Hoe zorgen we er voor dat groei van binnen uit elkaar op individueel, team en organisatie gaat en blijft versterken?

Kernwaarden & normen

 • Wat verklaarde mijn / ons succes tot nu toe?
 • Welke achterliggende overtuigingen zouden onze groei en ontwikkelingen kunnen gaan begrenzen?
 • Door welke inspirerende motto’s willen we die groei & ontwikkeling stimuleren?

Kerncompetenties

 • Welke kwaliteiten hebben we al?
 • Welke vragen met voorrang aandacht & ontwikkeling?

Gedrag

 • Wat blijven doen?
 • Waarmee gaan  stoppen?
 • Wat gaan doen?
 • Wie of wat kan mij / ons daarbij helpen?

Omgeving

 • Hoe betrekken we alle stakeholders in dit transformatieproces?
 • Hoe richten we onze werkprocessen en werkplekken in?
 • Hoe monitoren we op individueel, team en organisatieniveau onze werk- en ontwikkelprestaties?

Bewustwording en bewust-zijn leiden als van-zelf tot betekenisvolle prestaties.

Onze filosofie ten aanzien van stadia in transformatieprocessen sluit nauw aan bij de Presencing benadering van Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto Scharmer en B.S. Flowers. We hebben deze benadering geïntegreerd met ons eigen ‘5‐D’‐model. Wezenlijk in deze aanpak is:

 • Het realiseren van diepgaande dialogen tussen de deelnemers aan een veranderproces, zodat alle teamleden vanuit een gedeeld eigenaarschap deelgenoot zijn aan het gezamenlijk maken van de analyse van het aanvankelijke vraagstuk én van de stappen die noodzakelijk zijn om dichter te komen bij het niveau van high performance.
 • Daarvoor is ook wezenlijk in onze benadering dat wij de formele en informele, oftewel de bewuste en onderbewuste kennis van de aan het ontwikkelproces deelnemende professionals betrekken bij het transformatieproces. In ons 5‐D‐Model wordt de onderbewuste kennis gerepresenteerd door de begrippen Drijfveren, Dromen en Durven en de bewuste dimensie door Denken en Doen.

Als hoofdstadia in transformatieprocessen onderscheiden wij (conform het Presencing denken) een drietal fasen:

 1. bewust worden
 2. bewust zijn
 3. bewust doen

Het is onze ervaring dat in veel organisaties onvoldoende aandacht bestaat voor de eerste fase (bewust worden) en dat al veel te snel wordt aangenomen dat men de startvraag, of het aanvangsprobleem en de oorzaak‐gevolg relaties al wel voldoende in kaart heeft gebracht. Daarmee gaat dan gepaard dat men op dat vroege moment ook al in staat meent te zijn om de oplossing voor het probleem en het antwoord op de vraag te geven. De rest van het traject lijkt dan te bestaan uit implementatie stappen.

Deze vorm van industrieel design denken blijkt in de dagelijkse praktijk van complexe organisaties vaak zelf mede oorzaak te zijn van organisatorische problemen, dan wel van het niet daadwerkelijk en/of duurzaam oplossen van problemen. Daarvoor lijkt een meer organische benadering van een transformatieproces vereist (organisaties zijn levende organismen). Daarin blijkt dat de aanvankelijke definities niet meer dan een initiële definitie te zijn geweest. In de eerste fase van het bewust worden pas ontstaat geleidelijk aan een diep besef van de werkelijke complexiteit die ten grondslag ligt aan het aanvankelijke probleem. Op die manier wordt uiteindelijke de tweede fase bereikt en ontwikkelt men een verdiept en verruimd bewustzijn van het complexe patroon dat ten de vraag grondslag ligt. En, pas vanuit een dergelijke dieper en breder besef ontstaat (soms als vanzelf/spontaan) een oplossing die (na uittesten en implementeren) vervolgens veel succesvoller en duurzamer blijkt te zijn. In de fase van Bewust Worden is het van belang dat ook de juiste actoren in het proces worden betrokken. Ook daarbij blijkt vaak dat, in tweede instantie, de compositie van de groep analytici ruimer moet zijn. Uiteraard spreken we hier niet over kleine alledaagse issues, maar over wat grotere en taaiere problemen.