In de binnen- en buitenwereld onderscheiden we 5 kenmerkende factoren, die we  (van binnen naar buiten) aanduiden als de 5 D’s:

  • Drijfveren
  • Dromen
  • Durven
  • Denken
  • Doen

 

Wanneer de 5 D’s niet verbonden zijn kenmerkt zich dat in situaties van innerlijke en/of onderlinge weerstand, door defensief gedrag

Als de 5 D’s daarentegen innerlijken onderling verbonden zijn gaat de energie stromen, ontstaat er synergie en raken professionals, teams en organisaties in een zogenaamde flow……een situatie waarin alles als het ware van zelf gaat….

Wij hanteren een op het  5‐D‐model geïnspireerde aanpak waarmee we de ‘onder & boven water‐werelden’, of beter nog de ‘binnen‐‘ en de ‘buitenwereld’ met elkaar verbinden en transformaties vorm geven op de logische niveaus van Visie, Identiteit, Drijfveren, Capaciteiten, Gedrag en (in‐ en externe) Omgeving.

Dromen en Drijfveren

Irrationele, onderbewuste, organische dimensies van individuen, teams en organisaties veroorzaken ‘ kortsluiting’ en begrenzen daarmee het vrijelijk stromen van energie en het ontstaan van synergie. Daarom is het van belang om de informele en diepere voorstellingen & drijfveren op te sporen en zichtbaar te maken die het team  onderling kunnen verdelen of juist verbinden. Vaak begint zo’n speurtocht met het ontdekken van een reeks spanningen zoals die binnen de professional of in het team leven en die zich aan het zicht van de formele communicatie en besluitvorming onttrekken. Zo ontstaat er ruimte, constructieve energie en synergie voor het ieder‐voor‐zich en met‐elkaar dromen van een nieuwe toekomst die méér dan vroeger gebaseerd is op de voedende kracht van de diepere drijfveren. In deze fase van opsporen van de drijfveren van het team (niet óf ze die heeft, maar in welke mix (DNA)) en van de dromen over de potentie die gerealiseerd zou kunnen worden, zijn creatieve methoden en technieken geëigend. Wijzelf passen frequent de visuele dialoog en story telling toe.

Durven

Actief d.m.v. dialoog en reflecties onderzoeken leden van het team onderzoeken of de collectieve ‘state of mind & emotions’ aansluit op de gemaakte plannen.  Op zowel individueel als teamniveau wordt veel aandacht besteed aan het onderscheid tussen ‘flow’ en ‘weerstand’ en het (h)erkennen van innerlijke en onderlinge (gedrags)patronen en de wijze waarop die zich constructief dan wel destructief manifesteren. Het vereist een klimaat van ‘veiligheid en vertrouwen’, maar vooral ook durf en lef om hardop te reflecteren op de eigen weerstand en/of vragen te stellen n.a.v. bij elkaar waargenomen weerstand. Indien een team zich ontwikkelt t.a.v. enerzijds veiligheid & vertrouwen en anderzijds empathie & explicietheid introduceren we een REview‐PREview‐methodiek. Hierdoor wordt periodiek individueel en collectief stil gestaan bij succeservaringen en leermomenten van de afgelopen tijdsperiode (= REview) en de concrete toepassings‐ en ontwikkelingsmogelijkheden in de agenda van de komende weken/maanden (= PREview).

Denken

Met analyseren en plannen maken zijn professionals,  teams en organisaties doorgaans goed bekend. Daarom is het meer de vraag hoe een team leert het individuele en collectieve denken ook in het dagelijkse proces kan blijven verbinden met de dromen, de emoties (het durven uitspreken en benutten ervan) en de drijfveren. En dat het niet slechts gaat om eenmalig de thermometer te hanteren, maar om deze meting en monitoring te integreren in het ritme van de dagelijkse business cyclus (verbinding van de korte met de langere termijn) en op alle individuele en team niveaus te gaan sturen op excellente werk‐ en ontwikkelprestaties.

Doen

Daadwerkelijk en gezamenlijk aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering van de transitie en de realisatie van de nieuwe koers. En de informatie uit de feedbackmechanismen leren gebruiken. Doen betekent ook (los)laten. Alleen door nadrukkelijk stil te staan bij de mentale modellen en ingeslepen gedragspatronen, die de situatie hebben veroorzaakt en ook in stand houden kan worden ontdekt wat dient te worden los gelaten en in plaats daarvan dient te worden gedaan of ontwikkeld.

T.a.v. het ‘doen’ hanteren we de methodiek van ‘action learning’ waarin op individueel en teamniveau wordt gedefinieerd:

  • Wat blijf ik c.q. blijven we doen?
  • Wat ga ik c.q. gaan we doen?
  • Wat dien ik c.q. dienen we daartoe los‐ of na te laten?
  • Wie of welke hulpbronnen staan mij / ons daartoe ter beschikking?

In feite gaat het in het voorafgaande niet zozeer om een stappenplan waarvan de vijf fasen één voor één achtereenvolgens doorlopen moeten worden. Het gaat om een vijftal dimensies van teams (en organisaties) die elk hun eigen kenmerken hebben waarmee leidinggevenden zeker ten tijde van verandering, kennis van en voeling mee dient te hebben en die alleen vanuit een samenhangende regie, tot een voedende kracht worden en zo tot een succesvolle, gezamenlijke en duurzame transformatie gaan leiden.Wanneer de vijf dimensies op een destructieve manier (en dus niet) met elkaar verbonden zijn, ontstaat er een situatie van Weerstand. Wanneer de binnen‐ en buitenwereld op een constructieve manier verbonden is ontstaat Flow!