Onze formule:

De Transformatie van een Groep Professionals naar een High Performing Team en Organisatie

Een aantal bij elkaar geplaatste individuen wordt niet meer dan een groep en vormt niet vanzelf een hecht team. Hooguit in naam. Het grote verschil tussen een groep en een team is dat in een team grote saamhorigheid tussen de individuen bestaat. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de verschillende expertises van de leden en het groepsbelang gaat uit boven het individuele belang. Een groepsproces in de hoogste ‘Performing’ fase verloopt in een dynamische harmonie, tijd speelt een geringere rol, de rem is van de passie en het werk lijkt meer energie te geven dan te kosten. Dit kan ook een ‘collectieve flow‘ worden genoemd.

Maar, tussen een basale groep mensen die elkaar maar in beperkte mate kennen (Forming) aan de ene kant en een goed presterend team in flow (Performing) aan de andere kant bestaat een wereld van verschil die niet één‐twee‐drie overbrugd kan worden. Daarvoor is een transformatie‐ of rijpingsproces nodig (het gaat van binnenuit) dat een aantal fasen kent, die gepaard gaan met crises en overgangen, die een groep professionals met elkaar zullen moeten doorlopen. Waarbij ons motto geldt dat “gras niet sneller groeit door er aan te trekken”.

De drie fasen van teamontwikkeling die in onze programma’s vaak centraal staan zijn: ‐ Forming, ‐ Storming en ‐ Norming. Pas in de Norming fase is een groep medewerkers in staat om op een constructieve manier met onderlinge verschillen om te gaan en deze om te zetten naar nieuwe regels en processen binnen het team. Pas dan zijn zij van ‘groep medewerkers’ gegroeid naar een beginnend team en hebben zijn gezamenlijk succesvol de sprong gemaakt over de betrokkenheid <‐> prestatiekloof.

Teams worden vaak wel aangesproken op het leveren van prestaties op het niveau van ‘performing’, maar daarbij wordt maar al te vaak vergeten dat een team pas daadwerkelijk op dat gewenste niveau hoogwaardige prestaties kan leveren, wanneer men ook een gezamenlijk groeiproces met de daarbij behorende groeistadia heeft doorlopen.

Van Groep naar Team:

Dit kan gaan over een nieuw team dan wel over een bestaand team. In een nieuw team staan Forming‐>Storming vraagstukken centraal en komen de Storming‐>Norming issues pas daarna aan de orde. In het  geval van een bestaand team is er vaak sprake van problemen onder de groep professionals in het team. Dat vraagt om het vermogen om op te kunnen sporen wat de veroorzakende factoren zijn die doorontwikkeling van het team naar een hoger niveau van presteren verhinderen/bemoeilijken. Daarbij moeten teamleiders het vermogen ontwikkelen om de hieraan gerelateerde spanningen niet uit de weg te gaan maar deze te leren benutten (niet er omheen gaan, maar er doorheen). Storming‐>Norming thema’s zullen in deze fase dominant zijn. De drie fasen van teamontwikkeling die daarom centraal staan zijn: Forming, Storming en Norming. Pas in de Norming fase is een groep medewerkers in staat om op een constructieve manier met onderlinge verschillen om te gaan en deze om te zetten naar nieuwe regels en processen binnen het team. Pas dan zijn zij van ‘groep medewerkers’  gegroeid naar een beginnend team en hebben zijn gezamenlijk succesvol de sprong gemaakt over de betrokkenheid‐prestatiekloof. De focus van de aandacht bij de ontwikkeling is nog wel sterk team‐intern gericht.

Van Team naar High Performing Team (HPT):

In dat geval is er sprake van reeds redelijk ontwikkelde teams en is het de vraag hoe zij kunnen komen tot een niveau van high performance. De belemmeringen liggen meestal minder binnen het team als zodanig en zijn meer gerelateerd aan de stand van ontwikkeling van de gehele unit/keten waarin het team opereert en van de relaties die het team onderhoudt met de rest van de organisatie/keten. De ontwikkelfocus is dientengevolge veel meer team‐extern gericht.De ontwikkelfase die centraal staat is Performing.

Van High Performing Team naar High Performing Organization:

Dit derde niveau zal meer het niveau van ontwikkeling zijn dat de aandacht heeft van executives/senior management. Het gaat dan om vraagstukken die gerelateerd zijn aan de span of control van het managen van meerdere teams, vanuit een hoger niveau van hiërarchie en een grotere complexiteit van besluitvorming. De strategische en visie/missie thematiek komt hier in een ander daglicht te staan: op dit niveau zullen managers sterker daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleid. De ontwikkelfasen die centraal staan zijn: Visioning en Presencing. Omgaan met politieke thema’s, met leiderschap en het vraagstuk van het leidinggeven aan een unit bestaande uit teams die ieder voor zich in verschillende ontwikkelingsfasen verkeren. In de eerste twee fasen (van een groep naar een team en van een team naar een high performing team) ligt de verhouding tussen management en leiderschap sterker op de managementdimensies (how and what to do) en nog wat minder op het leiderschap (how to be). In de derde fase mag worden verwacht dat men het niveau van teammanagement beheerst en dat issues gerelateerd aan leiderschap méér centraal zullen staan. En wij zijn er op basis van onze ervaringen sterk van overtuigd dat professionals, teams en organisaties krachtig doorgroeien wanneer prestaties, ontwikkeling en eigenaarschap samenkomen!