Ik sta voor een integrale en gelijktijdige aanpak van ontwikkelingen op individueel, team‐ en organisatieniveau, waarbij het transformatieproces  en de ‘ normale’ prestatie monitoring en ‐sturingsprocessen (scorecards etc.) binnen het bedrijf samen met de (nieuwe) leer‐ en ontwikkelprocessen tot een samenhangend geheel worden gebracht. Daarin wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van zowel structuur als cultuur met als doel het gezamenlijk realiseren van duurzame productiviteit én duurzame inzetbaarheid,

Waar LEAN in veel organisaties leidend is voor inrichting en sturing op duurzame productiviteit wordt in de mede door mij ontwikkelde meet- & monitoringarchitectuur achter het Lagant GROEI-kompas LEAD gebruikt voor het sturen op duurzame inzetbaarheid. LEAD staat in dit verband voor L(earn), E(ngage), A(authentic) en D(eliver)

Een integrale benadering betekent niet dat alles tegelijkertijd op de schop wordt genomen, wél dat de relevante geledingen (directie, management, HR en medewerkers) bij de opzet en inrichting van een nieuw samenspel worden betrokken als partners in het transformatieproces. Dit vereist in het proces van co-creatie een integrale regie op zowel structuur als cultuurelementen. Dat betekent o.i. niet dat het totale transformatietraject daardoor langer wordt. Het vooronderstelt een vorm van ‘inclusief’ denken bij de sleutelspelers en de bereidheid om op zoek te gaan naar een dialoogvorm die past bij de business, het bedrijf en het stadium van ontwikkeling van medewerkers en organisatie.